• Powiatowa Poradnia
  Psychologiczno-Pedagogiczna
  w Koszalinie
  Rejon działania Poradni obejmuje przedszkola, szkoły i placówki
  oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół z terenu gmin Powiatu Koszalińskiego.

Wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koszalinie została wskazana do realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego dla Powiatu Koszalińskiego.

W związku z realizacją rządowego programu „Za życiem”, ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ośrodek zapewnia konsultacje lekarzy oraz usługi: terapeutów, fizjoterapeuty, psychologa, pedagoga, logopedy, oraz koordynuje działania służące wykorzystaniu dostępnych usług.

Wiodący ośrodek:
udziela rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej  ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych, a także możliwych form interdyscyplinarnej pomocy, organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na warunkach
i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz.59 i 949);

 • wykonuje pozostałe zadania wynikające z 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r.
  w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno - rehabilitacyjno – opiekuńczych.

Wskazuje się również na konieczność podejmowania przez ośrodek współpracy z pracownikami socjalnymi  oraz podmiotami leczniczymi w celu zapewnienia interdyscyplinarnej i kompleksowej pomocy służącej wzmocnionemu oddziaływaniu na  dziecko z niepełnosprawnością lub zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Poradni pok. 201, w godz. 14.00 – 16.00 (piątek) lub telefonicznie 94/71 40 201