• Powiatowa Poradnia
    Psychologiczno-Pedagogiczna
    w Koszalinie
    Rejon działania Poradni obejmuje przedszkola, szkoły i placówki
    oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół z terenu gmin Powiatu Koszalińskiego.

Terapia WWRD

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka to kompleksowe wsparcie terapeutyczne dziecka i jego rodziny. Umożliwia ono objęcie wczesną, specjalistyczną opieką dziecko i jego rodzinę od chwili rozpoznania pierwszych, niepokojących symptomów zaburzeń do momentu podjęcia przez dziecko nauki w szkole. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka organizowane jest dla dziecka z deficytami rozwojowymi posiadającego opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Zajęcia prowadzone
w ramach WWRD są bezpłatnie. Wczesne usprawnianie ma na celu poprawę aktualnego stanu funkcjonowania dziecka, a także zapobieganie pojawianiu się zaburzeń wtórnych, pogarszaniu się stanu dziecka.

Istotą wczesnego wspomagania jest:
- wczesna, wielospecjalistyczna (medyczna, psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, ruchowa) diagnoza dziecka, którego rozwój przebiega nieprawidłowo;
- wczesna, kompleksowa profilaktyka niepełnosprawności;
- wczesna, wielospecjalistyczna terapia nastawiona na potrzeby dziecka;
- cykliczna ocenia postępów w rozwoju dziecka;
- zaangażowanie rodziców w proces terapii oraz wspieranie rodziny dziecka w rehabilitowaniu dziecka w domu ;
- kształtowanie pozytywnych relacji rodzic-specjalista;
- indywidualne podejście do dziecka.

W skład zespołu WWRD wchodzą specjaliści posiadający przygotowanie do pracy z małym dzieckiem
o zaburzonym rozwoju:
- pedagog / pedagog specjalny / surdopedagog;
- logopeda/ neurologopeda;
- psycholog;
- terapeuta integracji sensorycznej;
- rehabilitant;
- inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka.

WWRD zakłada kompleksową opiekę nad dzieckiem i jego rodziną, skoordynowane działania zespołu prowadzącego terapię, zintegrowany system działań wg. Programu Terapeutycznego. Wymiar zajęć realizowanych w ramach WWRD to 4 do 8 godzin w miesiącu w zależności od  indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka działa w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej od 2012 r. Zajęcia odbywają się w Poradni w Koszalinie, przy ul. Racławickiej 13.