• Powiatowa Poradnia
    Psychologiczno-Pedagogiczna
    w Koszalinie
    Rejon działania Poradni obejmuje przedszkola, szkoły i placówki
    oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół z terenu gmin Powiatu Koszalińskiego.

Wydanie opinii

OPINIOWANIE


Wynikiem przeprowadzonej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej jest wydanie opinii.
Z pisemnym wnioskiem o wydanie opinii może wystąpić:
- rodzic dziecka lub jego opiekun prawny,
- sam uczeń jeżeli jest pełnoletni.
Druk wniosku o wydanie opinii znajduje się w sekretariacie lub na stronie internetowej Poradni. Wniosek należy złożyć podczas wizyty w naszej placówce
u osoby badającej dziecko. W razie potrzeby osoba badająca pomoże Państwu wypełnić wniosek.
Wniosek zawiera podstawowe dane o dziecku oraz uzasadnienie konieczności wydania opinii.
Osoba składająca wniosek może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek,   w szczególności: wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich,
a w przypadku dziecka / ucznia uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.
Jeżeli w celu wydania opinii niezbędne jest przeprowadzenie badań lekarskich,
na wniosek poradni należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.
Wzór opinii określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. (Dz.U. poz. 199 z 2013r.).
Opinia zawiera następujące elementy:
- oznaczenie poradni wydającej opinię
- numer opinii
- datę wydania opinii
- podstawę prawną wydania opinii
- imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, datę
i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania
- nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie oddziału (klasy),
do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza
- określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii
- stanowisko Poradni w sprawie, której dotyczy opinia oraz szczegółowe jego uzasadnienie
- wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem
- wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu
- imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię
- podpis dyrektora poradni.
Opinię wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach
w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.
Opinię wydaje się wnioskodawcy. Jest ona przygotowana do odbioru w sekretariacie Poradni.
Poradnia wydaje opinie w różnych sprawach dotyczących wychowania i edukacji, między innymi
w sprawie:
- wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,
- odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
- spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą ,
- zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego,
- objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
- o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
- dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
- udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
- przyjęcia ucznia do szkoły z oddziałem przysposabiającym do pracy,
- pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,
- zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy
lub nauki zawodu,
- braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
- objęcia dziecka /ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce,
- objęcia dziecka/ucznia zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowaną ścieżka kształcenia,
- objęcia ucznia/wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce,
- inne związane z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.