• Powiatowa Poradnia
    Psychologiczno-Pedagogiczna
    w Koszalinie
    Rejon działania Poradni obejmuje przedszkola, szkoły i placówki
    oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół z terenu gmin Powiatu Koszalińskiego.

Wydanie orzeczenia

 

ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY

Zespoły orzekające w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie są organizowane i działają na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1072).

ORZECZENIA

Zespół orzekający wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy, ze względu na:
* niepełnosprawność intelektualną, (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym),
* niesłyszenie i słabe słyszenie,
* niewidzenie i słabe widzenie,
* autyzm, w tym z Zespół Aspergera,
* niepełnosprawność ruchową, w tym z afazję,
* niepełnosprawność sprzężoną,
- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie,
- orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola,
- orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
- orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych/zespołowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim,
- opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

TEREN DZIAŁANIA

Zespół orzekający wydaje orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie powiatu koszalińskiego.
W przypadku dzieci, które nie rozpoczęły spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego,
oraz dzieci, które nie są objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i opinie wydają zespoły działające
w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci.
W przypadku dzieci, które nie uczęszczają do przedszkoli i szkół zespół wydaje orzeczenia i opinie, jeżeli dziecko zamieszkuje na terenie powiatu koszalińskiego.

 

SKŁAD ZESPOŁU

Zespół orzekający powołuje dyrektor poradni i kieruje nim jako przewodniczący.
W skład zespołu wchodzą:
- dyrektor lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu;
- psycholog;
- pedagog;
- lekarz;
- inni specjaliści, w szczególności posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

W posiedzeniach zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć:
na wniosek przewodniczącego zespołu i za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub za zgodą pełnoletniego ucznia:
a) nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zaję-cia z dzieckiem lub uczniem
w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce,
b) asystent nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystent wycho-wawcy świetlicy, o których mowa
w art. 15 ust. 7 ustawy,
c) pomoc nauczyciela,
d) asystent edukacji romskiej
– wyznaczeni przez ich dyrektora;
na wniosek lub za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub na wniosek lub za zgodą pełnoletniego ucznia – inne osoby, w szczególności psycholog, pedagog, logopeda, lekarz lub specjalista inni niż wyżej wymienieni.

Rodzice dziecka lub ucznia lub pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć
w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.

DOKUMENTACJA

Zespoły orzekają na pisemny wniosek rodziców / prawnych opiekunów dziecka.
Formularz wniosku dostępny jest w sekretariacie poradni oraz do pobrania na stronie internetowej poradni.
Do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii dokumentację uzasadniającą wniosek,
w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane. Jeżeli złożenie wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii było poprzedzone obserwacjami lub badaniami diagnostycznymi dziecka lub ucznia prowadzonymi przez pracowników poradni, w której działa zespół, wyniki
przeprowadzonych obserwacji i badań przewodniczący zespołu dołącza do wniosku, informując o tym wnioskodawcę.
Jeżeli do wydania orzeczenia lub opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka lub ucznia, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia.
Do wniosku należy dołączyć dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności:
- wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia
- dokumentację medyczną: zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji leczenia specjalistycznego – druki dostępne w sekretariacie i do pobrania na stronie internetowej,
- posiadane wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych,
- dokumentację: opinię nauczycieli o dziecku/uczniu z przedszkola/szkoły,
- w przypadku wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy dołączyć opinię nauczycieli o dziecku/uczniu spełniającą wymagania zawarte w rozporządzeniu według wzoru - druku dostępnego w sekretariacie i do pobrania na stronie internetowej Poradni.

BADANIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

Jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji, o której powyżej mowa, albo dołączona przez niego do wniosku dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia lub opinii, badania niezbędne do wydania orzeczenia lub opinii
przeprowadzają specjaliści poradni wskazani przez przewodniczącego zespołu, odpowiednio do posiadanej specjalności, z wyłączeniem badań niezbędnych do wydania zaświadczenia.
Jeżeli do wydania orzeczenia niezbędne jest przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych lub logopedycznych przeprowadza się je w Poradni. Termin badań należy ustalić w sekretariacie.

TERMIN WYDANIA ORZECZENIA I OPINII

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinię wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub ucznia lub złożonością procesu diagnostycznego w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.
Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego albo etapu edukacyjnego.
Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydaje się dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.
Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydaje się na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się dla dzieci
i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Termin zespołu ustala dyrektor Poradni. Rodzic jest informowany o terminie posiedzenia zespołu.

TERMIN ODEBRANIA ORZECZENIA

Orzeczenie albo opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka doręcza się wnioskodawcy w terminie 7 dni od dnia posiedzenia zespołu. Dokumenty są przygotowane do odbioru w sekretariacie Poradni lub przesyłane na adres wnioskodawcy.

ODWOŁANIE OD ORZECZENIA

Od orzeczenia przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Kuratora Oświaty
w Szczecinie, 70-502 Szczecin ul. Wały Chrobrego 4, za pośrednictwem zespołu orzekającego, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.